Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny

V dnešní době se stále více lidí a podniků snaží najít udržitelné způsoby, jak získávat energii, aby snížili své uhlíkové stopy a zároveň snížili náklady na energie. Jedním z nejefektivnějších řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie je kombinace solárních a větrných elektráren. Tento článek vám poskytne přehled o tom, jak mohou tyto dva systémy spolupracovat, aby poskytly efektivnější a spolehlivější zdroj energie.

Jak fungují solární a větrné elektrárny?

Solární elektrárny pracují na principu fotovoltaického jevu, kde sluneční světlo (fotony) interaguje s materiálem solárního panelu, obvykle křemíkem, což vede k uvolnění elektronů a vytvoření elektrického proudu. Tento proces přeměňuje sluneční světlo přímo na elektrickou energii, která může být buď okamžitě spotřebována, nebo uložena do baterií pro pozdější využití.

Větrné elektrárny na druhou stranu využívají kinetickou energii větru. Větrné turbíny mají lopatky, které se otáčejí působením větru. Toto otáčení se přenáší na rotor, který je spojen s generátorem. Generátor pak přeměňuje mechanickou energii z otáčejících se lopatek na elektrickou energii.

Kombinace těchto dvou technologií nabízí robustní řešení pro výrobu energie, protože solární panely poskytují energii během slunečných dní, zatímco větrné turbíny mohou efektivně generovat energii během větrných období, což zajišťuje kontinuální dodávku energie bez ohledu na denní čas nebo meteorologické podmínky.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Kontrolér nabíjení reguluje proud mezi solárními panely a baterií, aby nedošlo k poškození baterie přebíjením

Solární panely zachytávají sluneční záření a přeměňují je na stejnosměrný proud

Mění stejnosměrný proud (DC) z baterií na střídavý proud (AC), který lze použít v domácích elektrozařízeních

Dům může být připojen k veřejné elektrické síti, což umožňuje odesílání přebytečné energie zpět do sítě.

Baterie ukládá elektrickou energii vyrobenou solárními panely

Výhody kombinace solárních a větrných elektráren

Zvýšená spolehlivost

Větrné a solární systémy se často doplňují. Když není slunečno, může být větrno a naopak. Kombinací těchto dvou zdrojů můžete zvýšit pravděpodobnost, že váš systém bude vyrábět energii bez ohledu na počasí.

Efektivnější využití prostoru

Pokud máte omezený prostor, můžete instalovat solární panely na střechy budov a větrné turbíny na otevřené plochy kolem nich. Tímto způsobem maximalizujete výrobu energie z každého dostupného metru čtverečního.

Snížení variability energie

Použitím více zdrojů energie můžete vyrovnat kolísání v produkci, které jsou typické pro jednotlivé zdroje, a zajistit stabilnější a předvídatelnější dodávky energie.

Zvýšená energetická nezávislost

S kombinací větrných a solárních elektráren můžete být méně závislí na tradičních zdrojích energie a energetických sítích, což může vést k větší energetické nezávislosti.

Implementace kombinovaného systému

Lokalita: Zvolte lokalitu, kde jsou podmínky pro oba typy energie optimální. Některé oblasti mohou mít výhody pro solární energii, zatímco jiné pro větrnou energii.

Návrh systému: Systém by měl být navržen tak, aby oba zdroje energie efektivně spolupracovaly. To zahrnuje správné umístění solárních panelů a větrných turbín, stejně jako integraci s energetickým úložištěm, jako jsou baterie.

Územní plánování a povolení: Než zahájíte instalaci solárních panelů nebo větrných turbín, je klíčové seznámit se s místními regulačními požadavky a získat potřebná povolení. Tento krok může mít významný dopad na umístění a konfiguraci vašeho zařízení, proto je důležité se těmito pravidly řídit.

Klíčové aspekty kombinace solárních a větrných elektráren

Kombinace solární a větrné elektrárny představuje efektivní a udržitelnou cestu k získávání obnovitelné energie. S průmyslovým vývojem a zvyšující se dostupností technologií se stává tato kombinace stále přístupnější. Investice do kombinovaného systému nejenže zlepší vaši energetickou efektivitu, ale také přispěje k ochraně životního prostředí pro budoucí generace.

Společnost Plugeon nabízí komplexní služby od poradenství přes plánování až po instalaci větrných systémů, což činí z této technologie další krok směrem k udržitelnému energetickému systému a ekologičtější budoucnosti. V případě zájmu o naše služby nebo další informace nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu

Stavba větrné elektrárny představuje nejen technologický a energetický pokrok, ale také náročný proces, který vyžaduje komplexní přístup a splnění řady legislativních a environmentálních požadavků. Před samotným zahájením projektu větrné elektrárny je nutné věnovat se pečlivě několika klíčovým aspektům a zabezpečit následující body:

1. Stavební povolení:

Získání stavebního povolení představuje klíčový krok v procesu výstavby větrné elektrárny. Tato fáze vyžaduje pečlivou přípravu projektové dokumentace, která musí být v souladu s místními stavebními předpisy. Kromě formálních požadavků je klíčové aktivně spolupracovat s místními úřady, vyjednávat a poskytovat informace místní komunitě. Přesný plán realizace, technické specifikace a plnění legislativních požadavků jsou nezbytné pro úspěšné získání stavebního povolení.

 

2. EIA – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) je důležitým prvkem před stavbou větrné elektrárny. Specializovaní odborníci provádějí detailní analýzu dopadů projektu na okolní ekosystém, vzduch, vodu a půdu. Získané informace slouží k identifikaci potenciálních negativních dopadů a navrhování opatření k jejich minimalizaci. EIA není pouze formální nálepkou, ale důležitým nástrojem pro dosažení udržitelného rozvoje projektu.

 

3. CHKO – Chráněná krajinná oblast:

Umístění větrné elektrárny v chráněné krajinné oblasti (CHKO) vyžaduje dodatečná opatření pro ochranu přírodního dědictví. Vedle formálních konzultací s ochranářskými organizacemi je nezbytné upravit projekt tak, aby byl v souladu s ochrannými opatřeními. Tento proces vyžaduje aktivní spolupráci s ochranářskými autoritami a zapojení místních ekologických expertů.

 

4. UCL – Úřad pro civilní letectví:

Spolupráce s Úřadem pro civilní letectví je klíčová pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu v blízkosti větrné elektrárny. Tento orgán má za úkol regulovat letový provoz a stanovovat pravidla pro ochranu leteckého prostoru. Před stavbou větrné elektrárny je nezbytné konzultovat plánovanou lokalitu s Úřadem pro civilní letectví a zajistit, že větrná elektrárna nebude ohrožovat leteckou bezpečnost. Toto zahrnutí je nezbytné pro minimalizaci konfliktů a zajištění souladu s leteckými předpisy.

 

5. Územní plán:

Zahrnutí územního plánu do přípravy projektu větrné elektrárny je klíčové pro zajištění souladu s místními plánovacími směrnými čarami. Tento plán určuje, kde mohou být v dané oblasti umístěna energetická zařízení. Důkladná analýza územního plánu umožňuje identifikaci vhodných lokalit pro větrnou elektrárnu a minimalizuje riziko konfliktů s místními autoritami a komunitami. Jasná komunikace a spolupráce s orgány zodpovědnými za územní plánování jsou klíčové pro úspěch projektu.

 

6. Hluková hygiena:

Před samotnou instalací větrné elektrárny je klíčové provést detailní analýzu hlukových podmínek v daném místě. Tato studie zahrnuje měření aktuálního hluku a zhodnocení potenciálních dopadů provozu turbíny na okolní prostředí. Zajištění, že navrhovaná elektrárna nejen splní, ale i respektuje místní normy týkající se hlukových emisí, je základním prvkem udržitelnosti projektu v dané lokalitě.

 

7. Bezpečnost – Statika:

Odborná analýza statiky konstrukce větrné elektrárny je klíčová pro zajištění bezpečného provozu v průběhu celé její životnosti. Posouzení odolnosti proti povětrnostním podmínkám, seizmickým vlivům a dalším faktorům vyžaduje spolupráci s profesionály specializovanými na konstrukci větrných zařízení.

 

8. Odpovědnost – Zapojení:

Při stavbě větrné elektrárny je nezbytné jasně stanovit, kdo nese zodpovědnost za bezpečnost a prevenci rizik. To zahrnuje nejenom dobu výstavby, ale i provoz a údržbu elektrárny. Zajištění, že odpovědné osoby jsou kvalifikované a schopné reagovat na potenciální incidenty, je klíčovým prvkem. Důkladné školení, monitorování zařízení a připravenost na krizové situace zajišťují, že veškeré činnosti jsou prováděny bezpečně a že byly zohledněny všechny možné rizikové faktory, což přispívá k minimálnímu riziku pro pracovníky i veřejnost.

 

9. Bezpečnost – Požární:

Zabezpečení požární bezpečnosti větrné elektrárny zahrnuje striktní dodržování technických norem týkajících se požární bezpečnosti staveb. Tyto normy stanovují požadavky na materiály, konstrukci a zařízení, která musí být použita, aby se minimalizovala možnost vzniku a šíření požáru. Důsledné dodržování těchto technických norem je klíčové pro ochranu větrné elektrárny a okolního prostředí před rizikem požárů. Zajištění, že všechny konstrukce a zařízení splňují tyto normy, je základem pro bezpečný provoz větrné elektrárny.

 

10. Ochranná pásma:

Ochranná pásma kolem větrné elektrárny jsou důležitým aspektem bezpečnosti a prevence rizik. Stanovení a dodržování příslušných ochranných pásem je klíčové pro minimalizaci potenciálních nehod a bezpečný provoz. To zahrnuje respektování příslušných předpisů a zajištění, že ochranná pásma jsou plně definována a udržována tak, aby minimalizovala rizika pro okolní oblasti a zabezpečovala, že větrná elektrárna je provozována v souladu s bezpečnostními standardy.

Celkově lze konstatovat, že příprava na stavbu větrné elektrárny vyžaduje holistický přístup, který zahrnuje technickou odbornost, ekologickou ohleduplnost a komunikaci s místními zainteresovanými stranami. Splnění všech uvedených aspektů není pouze závazkem k dodržování právních předpisů, ale také investicí do udržitelné budoucnosti.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE

V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích elektřiny u fotovoltaických i větrných elektráren. Již není třeba žádat o licenci na výkup elektřiny s výkonem do 50 kW (dříve platila hranice 10 kW).

V minulosti bylo možné provádět výkup elektřiny pouze s jedním dodavatelem a to právě přímo s vaším dodavatelem elektrické energie. Od roku 2023 můžete získat 2 EAN čísla (spotřební a výrobní) kdy si sami můžete vybrat dodavatele elektřiny a dodavatele, který od Vás bude elektřinu vykupovat.

Kód EAN (European Article Number) je unikátní identifikátor pro odběrná místa elektřiny. Lze z něj zjistit i distributora podle trojčíslí. Například ČEZ má kódy 400–899, PREdistribuce 300 a EG.D 100–299. Každý distributor musí poskytnout EAN každému, kdo si o něj zažádá. Je však třeba zdůraznit, že získání výrobního EAN je jen prvním krokem a neznamená automaticky, že můžete začít prodávat elektřinu. Samotný výkup elektřiny si musíte domluvit sami s konkrétním odběratelem.

 

Přechod k větrné energii je klíčovým krokem k dosažení udržitelnější budoucnosti a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Kombinace horizontálních a větrných větrných turbín přináší neomezený potenciál využití větrné energie v různých typech prostředí. Jejich přítomnost představuje krok k čisté energetické budoucnosti, kde se můžeme spolehnout na obnovitelné zdroje energie a snížit emise skleníkových plynů.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem
Číst více

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Horizontální větrná elektrárna Plugeon
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna
vs.
horizontální větrná elektrárna

Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem směrem k udržitelné budoucnosti. Mezi tyto zdroje patří i větrná energie, která má potenciál efektivně a čistě zásobovat elektřinou domácnosti, průmysl a komunitní infrastrukturu. Dvěma hlavními typy větrných turbín, které se uplatňují ve větrných elektrárnách, jsou horizontální a větrné větrné turbíny. Každý z těchto typů má své vlastní výhody a využití, přispívající k zelenější a udržitelnější energetické budoucnosti.

Horizontální větrná turbína

Horizontální větrné turbíny jsou dobře známé svým charakteristickým designem s rotačními lopatkami umístěnými na větrném sloupu. Tento typ turbín se často používá v rozsáhlých větrných farmách, pro průmyslové projekty, farmy, hotely a další rozsáhlé zařízení kde vytvářejí účinnou síť pro produkci elektrické energie. Jednou z klíčových výhod horizontálních větrných turbín je jejich schopnost maximalizovat výkon při stabilním větru a vyšších rychlostech. Díky své výšce a rozsáhlosti jsou tyto turbíny schopny zachytávat energii větru ve větší výšce nad zemí, což zvyšuje jejich efektivitu.

Rotace lopatek větrné elektrárny

Vertikální větrná turbína

Vertikální větrné turbíny mají odlišný design, který se skládá z rotačních lopatek umístěných kolem vertikální osy. Tento typ turbín se často uplatňuje v urbanizovaných oblastech, včetně rodinných domů. Jednou z klíčových výhod větrných větrných turbín je jejich schopnost pracovat i při nižších rychlostech větru a zároveň jsou méně náchylné na změny směru větru. To znamená, že jsou ideální pro umístění v blízkosti domů, kde je větrný proud méně konzistentní.

Vertikální větrná elektrárna Aeolos
Větrná elektrárna pro rodinný dům Plugeon

Plugeon - řešení přímo pro Váš projekt

Je důležité si uvědomit, že oba typy větrných turbín mají své specifické výhody a jsou klíčovými hráči v přechodu k obnovitelné energetice. Horizontální větrné turbíny poskytují velkou výrobní kapacitu a jsou schopny generovat elektřinu na velkém území. Vertikální větrné turbíny naopak umožňují využití větrné energie i pro rodinné domy, což může přispět ke snížení závislosti na tradičních zdrojích energie. 

Větrné elektrárny Aeolos jsou koncipovány s ohledem na maximální regulaci hluku, energetickou účinnost a dokonalý design. Vzhledem k rostoucímu zájmu o čistou energii představují naše větrné elektrárny pro váš projekt vynikající volbu pro budoucnost, která je udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Přechod k větrné energii je klíčovým krokem k dosažení udržitelnější budoucnosti a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Kombinace horizontálních a větrných větrných turbín přináší neomezený potenciál využití větrné energie v různých typech prostředí. Jejich přítomnost představuje krok k čisté energetické budoucnosti, kde se můžeme spolehnout na obnovitelné zdroje energie a snížit emise skleníkových plynů.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více

Větrná elektrárna pro rodinný dům

Větrná elektrárna pro rodinný dům
Větrná elektrárna pro rodinný dům

Větrná elektrárna pro rodinný dům

V současné době se stále více lidí zajímá o obnovitelné zdroje energie a hledá způsoby, jak snížit svou závislost na tradičních fosilních palivech. Jednou z inovativních možností je větrná elektrárna pro rodinný dům. Tato technologie umožňuje jednotlivým domácnostem vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelného zdroje – větru. V tomto článku si podrobněji představíme výhody a fungování větrné elektrárny pro rodinný dům.

Výhody větrné elektrárny pro rodinný dům

Větrná elektrárna pro rodinný dům nabízí nezávislost na tradičních zdrojích elektřiny a minimalizuje negativní dopad na životní prostředí. To přináší pozitivní změny pro vás i vaše okolí.

Obnovitelný zdroj energie

Větrná energie je čistý a obnovitelný zdroj energie. Větrné elektrárny nevytvářejí emise skleníkových plynů ani jiné znečištění ovzduší, které je typické pro tradiční metody výroby elektřiny. Přispíváte tak k ochraně životního prostředí a snižování závislosti na fosilních palivech.

Nízké provozní náklady

Po instalaci větrné elektrárny jsou provozní náklady relativně nízké. Větrná energie je zdarma a nevyžaduje pravidelné nákupy paliva. Počáteční investice se může zdát vysoká, ale s časem se náklady na elektrickou energii značně sníží.

Možnost zisku

Pokud je větrná elektrárna schopná vyrábět více elektřiny, než spotřebuje rodina, můžete přebytek energie prodávat do sítě a získat tak finanční příjem. To znamená, že vaše větrná elektrárna může být i zdrojem příjmů.

Větrná elektrárna pro rodinný dům schéma

Instalace větrné elektrárny pro rodinný dům

Větrné elektrárny pro rodinné domy nabízejí udržitelné a ekologické řešení pro vlastní výrobu elektřiny. Klíčovým faktorem úspěšné instalace je pečlivý výběr vhodného umístění s dostatečným prouděním větru a následná kvalitní instalace větrné turbíny.

Výběr vhodného umístění

Pro úspěšnou instalaci větrné elektrárny je klíčové vybrat vhodné umístění. Nejlepší výsledky se obvykle dosahují ve vyvýšených oblastech s dostatečným prouděním větru. Je také důležité zohlednit případné stromy, stavby a jiné překážky, které by mohly ovlivnit proudění větru.

Výběr a instalace větrné turbíny

Existuje několik typů větrných turbín, které lze použít pro rodinné domy. Nejčastěji se používají vertikální větrné turbíny, které jsou vhodné pro domácnosti. Po výběru správné turbíny je nutné ji nainstalovat na pevnou podporu, jako je stožár nebo střecha domu.

Připojení k elektrické síti

Po profesionální instalaci větrné elektrárny je nutné ji připojit k elektrické síti vašeho domu. Tím zajistíte, že vyrobená elektřina bude využita k pokrytí spotřeby domácnosti. Přebytečná energie se může přivést do sítě nebo do baterie.

Vertikální větrná elektrárna Aeolos
Větrná elektrárna pro rodinný dům Plugeon

Větrná turbína pro domácnost

Naše větrné elektárny jsou navrženy tak, aby byly tiché, energeticky efektivní a s perfektním designem. S ohledem na stále se zvyšující poptávku po čisté energii jsou větrné elektárny pro Váš dům skvělou volbou pro udržitelnější a ekologičtější budoucnost.

Větrná elektrárna pro rodinný dům je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí vyrábět čistou energii přímo u sebe doma. Pomáhá snižovat negativní dopad na životní prostředí, snižuje náklady na elektřinu a může dokonce generovat příjem. Před instalací je důležité provést analýzu vhodnosti umístění a vybrat správnou větrnou turbínu. Větrné elektrárny jsou dalším krokem směrem k udržitelnému energetickému systému a ekologičtější budoucnosti. V případě dotazů nebo zájmu o větrné elektrárny nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více

Větrné turbulence při výběru lokace pro umístění větrné turbíny

Větrné turbíny horizontální
Větrné turbíny horizontální

Větrné turbulence při výběru lokace pro umístění větrné turbíny

Větrné turbíny se stávají stále populárnější alternativou k tradičním zdrojům energie. Jejich schopnost využívat obnovitelnou energii větru a přeměňovat ji na elektřinu je atraktivní z hlediska ochrany životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů. Při výběru vhodné lokace pro umístění větrné turbíny je však důležité zohlednit různé faktory, které mohou ovlivnit efektivitu a bezpečnost provozu. Jedním z těchto faktorů jsou větrné turbulence.

Větrné turbulence a jejich negativní dopad na provoz VTE

Větrné turbulence jsou způsobeny různými přírodními jevy, jako jsou nerovnosti terénu, stavba a vegetace v okolí. Tyto turbulence mají negativní dopad na provoz větrných turbín. Mohou způsobovat nestabilitu větrného rotoru, vibrace a snižovat celkovou výkonnost turbíny.

Při výběru lokace pro umístění větrné turbíny je proto nezbytné provést důkladnou analýzu větrných podmínek. Tato analýza zahrnuje sběr dat o rychlosti a směru větru, statistickou analýzu těchto dat a modelování větrných turbulencí.

Rotace lopatek větrné elektrárny

foto: energyencyclopedia

Klíčové faktory pro výběr vhodné lokace pro umístění VTE

Při rozhodování o vhodné lokalitě pro umístění větrné elektrárny (VTE) je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Správná volba lokace je kritická pro úspěch větrného energetického projektu a zahrnuje analýzu větrných podmínek, geografickou polohu, dostupnost přenosové infrastruktury a případné dopady na životní prostředí. Tyto faktory ovlivňují produktivitu, ekonomickou rentabilitu a udržitelnost větrné elektrárny.

Při výběru vhodné lokality je třeba zohlednit několik klíčových faktorů. Prvním je průměrná rychlost větru v dané lokalitě. Větrné turbíny vyžadují minimální rychlost větru pro spolehlivý provoz a výrobu elektřiny. Výška potenciální větrné turbíny je také důležitá, protože rychlost větru se může lišit v různých výškách nad terénem.

Dalším faktorem je stabilita větrných podmínek v lokalitě. Příliš výrazné změny směru a rychlosti větru mohou způsobit větrné turbulence, které jsou nežádoucí pro bezproblémový provoz turbíny. Je proto důležité provést analýzu dlouhodobých dat a zvážit, zda je lokalita stabilní nebo vykazuje vysokou míru turbulence.

Nerovnosti terénu také hrají důležitou roli. Nerovnosti mohou vytvářet změny rychlosti a směru větru v blízkosti povrchu, což vede k vzniku větrných turbulencí. Vhodná lokalita pro umístění větrné turbíny by měla mít co nejméně terénních nerovností.

Důležité je také zohlednit přítomnost budov, lesů nebo jiných překážek v okolí. Tyto překážky mohou mít vliv na proudění vzduchu a vytvářet větrné turbulencí. Je vhodné provést analýzu vlivu těchto překážek na větrné podmínky a zvážit jejich dopad na provoz turbíny.

Umístění větrných turbín

Větrné elektrárny v Česku

Větrná energetika je významnou součástí energetického mixu v České republice a má potenciál přispět k dosažení udržitelného a ekologicky šetrného energetického systému. Přínosy větrné energie zahrnují snížení emisí skleníkových plynů, diverzifikaci energetických zdrojů a vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů.

Větrné elektrárny mají v České republice potenciál přispět k udržitelnému rozvoji energetiky. Pro optimální využití větrné energie je důležité pečlivě vybírat vhodná umístění větrných elektráren s ohledem na dostatečné větrné podmínky. Při správném plánování, výběru lokalit a profesionální instalaci mohou větrné elektrárny přinést významný přínos pro energetickou nezávislost a snižování emisí skleníkových plynů v České republice.

Větrné turbíny představují nadějnou alternativu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, avšak správný výběr lokality pro jejich umístění je klíčový pro dosažení efektivního a bezproblémového provozu. Větrné turbulence jsou jedním z faktorů, které je třeba při tomto rozhodování zohlednit. V případě dotazů nebo zájmu o větrné elektrárny nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více

Jak funguje větrná elektrárna

Větrná turbína
Větrná turbína

Jak funguje větrná elektrárna

Větrné elektrárny jsou jedním z nejpopulárnějších zdrojů obnovitelné energie na světě. Jejich využití se v posledních letech rapidně zvýšilo, protože nabízejí čistý a udržitelný způsob výroby elektřiny. Jak přesně fungují větrné elektrárny a jaký je princip jejich činnosti?

Princip fungování větrných elektráren

Základem větrné elektrárny je větrná turbína, která je umístěna na vysoké věži. Tato turbína obsahuje několik klíčových částí. První z nich je rotor, který je složen z několika listů, často tvaru lopatky. Když vítr fouká, jeho energie pohání rotor a způsobuje, že se listy otáčejí.

Další důležitou částí je generátor, který se nachází uvnitř větrné turbíny. Jak rotor rotuje, generátor přeměňuje mechanickou energii získanou z větru na elektrickou energii. Principem generátoru je elektromagnetická indukce, která využívá pohybu vodiče v magnetickém poli. Tím se vytváří střídavý proud, který je následně transformován na potřebnou úroveň napětí.

Elektrická energie vyrobená generátorem se poté přenáší kabelem z větrné turbíny do transformátoru, který zvyšuje napětí. Vysokonapěťový proud je přenášen přes elektrickou síť, aby bylo možné distribuovat energii do domácností a průmyslových zařízení.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Bezpečnostní prvky

Turbíny Aeolos disponují dvěma hydraulickými brzdami, které jsou schopny zastavit turbínu v jakékoli nouzové situaci. Pitch Control umožňuje inteligentní řízení sklonu lopatek, což zvyšuje výkon turbíny při nízkých rychlostech větru a stabilizuje ji při vysokých rychlostech. Tento systém chrání turbínu před přetížením a nadměrným větrem. Yaw control je další důležitý prvek větrné elektrárny, který se týká ovládání směru otáčení větrné turbíny kolem svislé osy. Jedná se o mechanismus, který umožňuje větrné elektrárně reagovat na změny směru větru a orientovat rotor turbíny ve správném směru. Turbíny jsou vybaveny i přepěťovou ochranou a zemnící skříní, která reguluje napětí v případě přepětí a zajišťuje stabilnější výkon. Díky dvojitému zabezpečení, které zahrnuje redundantní brzdy a zdroje nepřerušitelného napájení, je zajištěna kontinuální a spolehlivá funkce turbíny.

Jak funguje větrná turbína

Vysoká účinnost a spolehlivý design

Turbíny jsou vybaveny generátorem s nízkými otáčkami a přímým náhonem, což zvyšuje spolehlivost a snižuje potřebu údržby. Jsou vybaveny větším rotorem, který zaručuje vyšší výkon při nižších rychlostech větru. Všechny komponenty turbíny jsou odlévané podle příslušných norem IEC 61400-2. Tím se zajišťuje spolehlivost a dlouhodobá životnost. Turbíny mají nízké náklady na údržbu díky automatickému promazávacímu systému a snadnému přístupu do gondoly. Řízení turbín je inteligentní díky programovatelnému logickému řadiči (PLC) a dotykovému displeji. Turbíny také nabízejí možnost dálkového monitorování a ovládání přes internet.

Větrné turbíny

Přímé připojení bez příruby

Větrné turbíny

Větrné elektrárny s Plugeon

Jsme odborníci v oblasti větrných turbín o výkonu od 1 do 100 kW. S naším profesionálním konstrukčním týmem a autorizovaným stavebním dozorem jsme schopni instalovat větrné turbíny po celé České republice a v Německu. Nabízíme osobní konzultace zdarma, abychom Vám poskytli nejlepší možné řešení.

Větrné turbíny představují klíčovou technologii v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jejich využití nejenže pomáhá bojovat proti změně klimatu a snižovat závislost na fosilních palivech, ale také přináší významné ekonomické výhody díky nízkým provozním nákladům a dlouhodobému potenciálu generovat levnou a udržitelnou elektřinu. V případě dotazů nebo zájmu o větrné elektrárny nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více

Větrná energie: Udržitelně a ekonomicky výhodné 

Větrné turbíny
Větrné turbíny

Větrná energie
Udržitelně a ekonomicky výhodné

Větrná energie se stala jedním z klíčových pilířů přechodu k udržitelnému a nízkouhlíkovému energetickému systému. Tento obnovitelný zdroj energie využívá sílu větru k pohánění větrných turbín, které následně generují elektřinu. Větrná energie je nejen čistá a udržitelná, ale také nepřeberně dostupná a má obrovský potenciál výroby elektřiny po celém světě. V tomto článku se podíváme na hlavní výhody větrné energie a současné trendy v této oblasti.

Čistá a udržitelná energie

Větrná energie je považována za jednu z nejčistších forem energie, která není spojena s emisí skleníkových plynů nebo toxických látek. Při výrobě elektřiny z větrné energie nedochází k pálení fosilních paliv, což znamená, že se neuvolňují oxidy uhličité ani další znečišťující látky. 

Další výhodou je, že větrná energie je udržitelným zdrojem energie. Větrné turbíny využívají přirozenou sílu větru, která je neomezená a nevyčerpatelná. Větrné proudy jsou vytvářeny slunečním zářením, které způsobuje nerovnoměrné zahřívání zemského povrchu. Tím dochází k vzniku vzdušných proudů, které jsou využívány k pohánění větrných turbín. Díky tomuto přirozenému cyklu je větrná energie trvale dostupná a není třeba těžit nebo spotřebovávat žádné přírodní zdroje.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Obrovský potenciál a dostupnost

Větrná energie má ohromný potenciál na celém světě. Mnoho oblastí nabízí příznivé podmínky pro využití větrné energie, včetně pobřežních oblastí, hřebenů hor a otevřených plání. Tyto lokality mají stabilní a silné větry, které jsou ideální pro provoz větrných turbín. Díky tomu lze větrné farmy umístit na strategické lokality, což zvyšuje efektivitu a výkon větrného parku. Navíc, technologický pokrok umožňuje využívat větrnou energii i v oblastech bez přístupu k příznivým větrným podmínkám. Plovoucí větrné farmy, umístěné na moři, představují nový trend ve větrné energetice. Tyto farmy využívají pevných základů, které jsou umístěny pod hladinou vody, a turbíny jsou připevněny na plovoucích konstrukcích. Tím se rozšiřuje možnost využití větrné energie na oceánech a mořích.

Větrné turbíny moře

Ekonomické výhody

Větrná energie přináší ekonomické výhody jak na místní, tak na globální úrovni. S poklesem nákladů na výrobu a instalaci větrných turbín se snižují i náklady na výrobu elektřiny z větrné energie. Zavedení nových technologií, vylepšeného designu turbín a větších výrobních objemů umožňuje dosáhnout ekonomické efektivity. To znamená, že větrná energie se stává konkurenceschopnou alternativou k tradičním zdrojům energie, jako je fosilní palivo.

Větrné farmy také představují příležitost pro vytváření pracovních míst a rozvoj místní ekonomiky. Zároveň snižuje závislost na dovozu energie a posiluje energetickou nezávislost.

Větrná energie

Rozvoj větrné energie v České republice

Česká republika se stává stále významnějším hráčem v oblasti větrné energie. Díky své geografické poloze a vhodným větrným podmínkám má Česko potenciál pro využití větrné energie. Především v severních a západních částech země, včetně Krkonošského a Šumavského pohraničí, jsou nalezeny oblasti s dobrým větrným potenciálem.

V posledních letech byly v České republice vybudovány a provozovány větrné farmy, které přispívají k energetickému mixu země. Mezi nejvýznamnější projekty patří větrný park Vítkovice v okrese Jeseník, větrný park Krásný Les v okrese Cheb a větrný park Třebovice v okrese Pardubice. Tyto projekty přinášejí nejen ekologické a energetické výhody, ale také ekonomický růst a vytváření pracovních míst.

S rostoucím povědomím o výhodách větrné energie a zlepšující se legislativním prostředím pro obnovitelné zdroje energie se očekává další růst větrné energetiky v České republice. Vláda a další instituce podporují výstavbu větrných farem a snaží se vytvořit podmínky pro investice do této oblasti. Cílem je snížit závislost na fosilních palivech, přispět k ochraně životního prostředí a vytvořit udržitelný a konkurenceschopný energetický systém.

Instalace vertikální větrné turbíny

VTE pro firmy i domácnosti

Vedle výstavby větrných farem se v České republice rozvíjí také možnost využití menších větrných elektráren pro potřeby firem, statků, továren a dokonce i jednotlivých domácností. Tyto menší větrné elektrárny mají nižší výkon, ale poskytují dostačující množství energie pro lokální využití.

Pro firmy a průmyslové objekty mohou být malé větrné elektrárny výhodné, protože umožňují snížit energetickou závislost a náklady na elektřinu. Továrny, statky a podobné podniky mohou využít vlastní výrobu elektřiny z větrné energie a tak snížit svou ekologickou stopu a dosáhnout energetické nezávislosti.

Navíc, i pro rodinné domy existuje možnost instalace menších větrných elektráren. Tyto systémy jsou vhodné pro místa s dostatečným větrným potenciálem, jako jsou venkovské oblasti nebo místa ve větrných koridorech. Majitelé rodinných domů mohou využít větrnou energii k pokrytí části svých energetických potřeb, snížení nákladů na elektřinu a podpoře udržitelného životního stylu.

Tímto způsobem se využití větrné energie stává dostupnější a přístupnější i pro menší subjekty a jednotlivé domácnosti, které se tak mohou aktivně zapojit do přechodu k udržitelné energetice a přinést prospěch jak ekonomicky, tak i ekologicky. V případě dotazů nebo zájmu o větrné elektrárny nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více