Větrné turbíny

Větrná energie
Udržitelně a ekonomicky výhodné

Větrná energie se stala jedním z klíčových pilířů přechodu k udržitelnému a nízkouhlíkovému energetickému systému. Tento obnovitelný zdroj energie využívá sílu větru k pohánění větrných turbín, které následně generují elektřinu. Větrná energie je nejen čistá a udržitelná, ale také nepřeberně dostupná a má obrovský potenciál výroby elektřiny po celém světě. V tomto článku se podíváme na hlavní výhody větrné energie a současné trendy v této oblasti.

Čistá a udržitelná energie

Větrná energie je považována za jednu z nejčistších forem energie, která není spojena s emisí skleníkových plynů nebo toxických látek. Při výrobě elektřiny z větrné energie nedochází k pálení fosilních paliv, což znamená, že se neuvolňují oxidy uhličité ani další znečišťující látky. 

Další výhodou je, že větrná energie je udržitelným zdrojem energie. Větrné turbíny využívají přirozenou sílu větru, která je neomezená a nevyčerpatelná. Větrné proudy jsou vytvářeny slunečním zářením, které způsobuje nerovnoměrné zahřívání zemského povrchu. Tím dochází k vzniku vzdušných proudů, které jsou využívány k pohánění větrných turbín. Díky tomuto přirozenému cyklu je větrná energie trvale dostupná a není třeba těžit nebo spotřebovávat žádné přírodní zdroje.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Obrovský potenciál a dostupnost

Větrná energie má ohromný potenciál na celém světě. Mnoho oblastí nabízí příznivé podmínky pro využití větrné energie, včetně pobřežních oblastí, hřebenů hor a otevřených plání. Tyto lokality mají stabilní a silné větry, které jsou ideální pro provoz větrných turbín. Díky tomu lze větrné farmy umístit na strategické lokality, což zvyšuje efektivitu a výkon větrného parku. Navíc, technologický pokrok umožňuje využívat větrnou energii i v oblastech bez přístupu k příznivým větrným podmínkám. Plovoucí větrné farmy, umístěné na moři, představují nový trend ve větrné energetice. Tyto farmy využívají pevných základů, které jsou umístěny pod hladinou vody, a turbíny jsou připevněny na plovoucích konstrukcích. Tím se rozšiřuje možnost využití větrné energie na oceánech a mořích.

Větrné turbíny moře

Ekonomické výhody

Větrná energie přináší ekonomické výhody jak na místní, tak na globální úrovni. S poklesem nákladů na výrobu a instalaci větrných turbín se snižují i náklady na výrobu elektřiny z větrné energie. Zavedení nových technologií, vylepšeného designu turbín a větších výrobních objemů umožňuje dosáhnout ekonomické efektivity. To znamená, že větrná energie se stává konkurenceschopnou alternativou k tradičním zdrojům energie, jako je fosilní palivo.

Větrné farmy také představují příležitost pro vytváření pracovních míst a rozvoj místní ekonomiky. Zároveň snižuje závislost na dovozu energie a posiluje energetickou nezávislost.

Větrná energie

Rozvoj větrné energie v České republice

Česká republika se stává stále významnějším hráčem v oblasti větrné energie. Díky své geografické poloze a vhodným větrným podmínkám má Česko potenciál pro využití větrné energie. Především v severních a západních částech země, včetně Krkonošského a Šumavského pohraničí, jsou nalezeny oblasti s dobrým větrným potenciálem.

V posledních letech byly v České republice vybudovány a provozovány větrné farmy, které přispívají k energetickému mixu země. Mezi nejvýznamnější projekty patří větrný park Vítkovice v okrese Jeseník, větrný park Krásný Les v okrese Cheb a větrný park Třebovice v okrese Pardubice. Tyto projekty přinášejí nejen ekologické a energetické výhody, ale také ekonomický růst a vytváření pracovních míst.

S rostoucím povědomím o výhodách větrné energie a zlepšující se legislativním prostředím pro obnovitelné zdroje energie se očekává další růst větrné energetiky v České republice. Vláda a další instituce podporují výstavbu větrných farem a snaží se vytvořit podmínky pro investice do této oblasti. Cílem je snížit závislost na fosilních palivech, přispět k ochraně životního prostředí a vytvořit udržitelný a konkurenceschopný energetický systém.

Instalace vertikální větrné turbíny

VTE pro firmy i domácnosti

Vedle výstavby větrných farem se v České republice rozvíjí také možnost využití menších větrných elektráren pro potřeby firem, statků, továren a dokonce i jednotlivých domácností. Tyto menší větrné elektrárny mají nižší výkon, ale poskytují dostačující množství energie pro lokální využití.

Pro firmy a průmyslové objekty mohou být malé větrné elektrárny výhodné, protože umožňují snížit energetickou závislost a náklady na elektřinu. Továrny, statky a podobné podniky mohou využít vlastní výrobu elektřiny z větrné energie a tak snížit svou ekologickou stopu a dosáhnout energetické nezávislosti.

Navíc, i pro rodinné domy existuje možnost instalace menších větrných elektráren. Tyto systémy jsou vhodné pro místa s dostatečným větrným potenciálem, jako jsou venkovské oblasti nebo místa ve větrných koridorech. Majitelé rodinných domů mohou využít větrnou energii k pokrytí části svých energetických potřeb, snížení nákladů na elektřinu a podpoře udržitelného životního stylu.

Tímto způsobem se využití větrné energie stává dostupnější a přístupnější i pro menší subjekty a jednotlivé domácnosti, které se tak mohou aktivně zapojit do přechodu k udržitelné energetice a přinést prospěch jak ekonomicky, tak i ekologicky. V případě dotazů nebo zájmu o větrné elektrárny nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem
Číst více